PL: Polityka cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§1 Definicje
 1. Administrator – MONIKA WOJTOŃ-PERZ PRASOLOGIA II z siedzibą przy ul Twardowskiego 44; 30-312 Kraków, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6281957720.
 2. Serwis – serwis prowadzony przez Administratora pod adresem prasologia.pl.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis Administratora.
 4. Urządzenie – urządzenie elektroniczne wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Administratora.
 5. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
§2 Pliki cookies
 1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Pliki „cookies” są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/
 2. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 3. Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka).
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, np. kodów Google Analytics.
 5. Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 6. Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu:
  1. w przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się na stronie https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. w przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się na stronie https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. w przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się na stronie https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  4. w przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się na stronie https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  5. w przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z powyższych, a ponadto instrukcja znajduje się na stronie https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 7. Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej i ograniczenie jej funkcjonalności.
 8. W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl) w takich przypadkach przekazywane dane są podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active):
  1. dla Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics;
  2. dla Facebook Inc. (adres siedziby głównej: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

§3 Zmiany w Polityce cookies
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki cookies bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 3. Wprowadzone zmiany w Polityce cookies zawsze będą publikowane na tej stronie
 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki cookies.

EN: Cookies Policy

This Cookies Policy sets out the rules for storing and accessing data on the Users’ Devices who use the Website for the purpose of providing services via electronic means by the Website Administrator.

§1 Definitions
 1. Administrator – MONIKA WOJTOŃ-PERZ PRASOLOGIA II operating at the following address: 44 Twardowskiego St.; 30-312 Krakow, Tax Identification Number (NIP):: 6281957720.
 2. Website – websites run by the Administrator at prasologia.pl.
 3. User – any person visiting the Website.
 4. Device – electronic device with software by means of which the User gains access to the Website.
 5. Cookies – text data collected in the form of files placed on the User’s Device.
§2 Cookies
 1. The Administrator’s website uses “cookies”. Failure to change the browser settings on the User’s side is tantamount to consenting to their use. Cookies are short text information saved on a computer, phone, tablet or other user’s device. They can be read by the Administrator, as well as by systems belonging to other entities whose services are used (such as Google). Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number. More information on cookies can be found at www.allaboutcookies.org
 2. Cookies used on the website do not store personal data or other information collected from the User. The website uses cookies to identify browser sessions, which enables the use of website functions. The use of “cookies” techniques does not allow the collection of any personal data and address of the User or any confidential information from his computer.
 3. Cookies are used for the following purposes: maintaining the security of services and preventing fraud, facilitating website performance, registering visits for marketing and statistical purposes, using social functions, supporting the personalization of websites (e.g. saving language settings). Cookies may also be used and posted by partners cooperating with the Administrator – then they are subject to cookie policies or privacy policies of the entities that publish them.
 4. The Administrator reserves the right to use Google Tag Manager for marketing purposes. This is related to the use of Google cookies, e.g. Google Analytics codes.
 5. The scope and purpose of data collection, as well as the way of contacting and exercising rights or making settings that ensure privacy protection are described in the privacy policy of individual service providers.
 6. Usually, the web browser allows the use of cookies on the device by default. The administrator informs that you can change the settings in the web browser – completely block the automatic handling of cookies or request notification each time cookies are placed on the device:
  1. If you use Google Chrome, the instructions can be found here https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  2. If you use Mozilla Firefox, the instructions can be found here https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
  3. If you use Safari, the instructions can be found here https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
  4. If you use Microsoft Edge, the instructions can be found here https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  5. In the case of using Internet Explorer, the Administrator suggests changing the tool to one of the above, and the instructions can be found here https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 7. The administrator feels obliged to inform you that disabling or limiting the use of cookies may cause difficulties in using the website and limit its functionality.
 8. Due to the fact that some entities cooperating with the Administrator are based outside the European Union, and therefore in the light of the provisions of the GDPR, they are treated as the so-called third countries. The administrator ensures that, in accordance with the implementing decision of the European Commission of 12 July 2016 (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us -privacy-shield_pl) in such cases, data is transferred to entities from the United States that have joined the Privacy Shield program (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active):
  1. For Google Inc. (headquarters address: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – The collected data makes it impossible to identify a specific person, and more information about the privacy standards of the tool is available at https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en In addition, using the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en it is possible to disable the activity measured by Google Analytics.;
  2. For Facebook Inc. (headquarters address: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. As a rule, the collected data makes it impossible to identify a specific person, and more information about the privacy standards of the tool is available at https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Thus, the above companies guarantee compliance with standards analogous to the Regulation in the field of personal data protection, and the Administrator’s use of their technology when processing personal data is legal.

§3 Changes to the Cookies Policy
 1. The policy is verified on an ongoing basis and updated if necessary.
 2. The Administrator reserves the right to any change to this Cookies Policy without notice to the Users.
 3. Any changes introduced to this Cookies Policy will always be published on this webpage.
 4. The introduced changes will come into force on the publication date of this Cookies Policy.