Regulamin konkursu „Dzień Matki z Prasologią”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Zasady Konkursu (zwane dalej „Zasadami”) określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Dzień Matki z Prasologią”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Monika Wojtoń Perz Prasologia zarejestrowaną pod adresem Ul. Twardowskiego 44, 30-312 Kraków. Konkurs organizowany jest przez oddział w Nowym Sączu mieszczący się w Galeria 3 Korony, ul. Lwowska 80, poziom - 2, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i osób biorących udział w konkursie (dalej zwanych „Uczestnikami”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.
 4. Konkurs organizowany będzie za pośrednictwem Internetu – na Fanpage'u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (zwany dalej: „Serwis Facebook” lub „Facebook”), (zwany dalej „Fanpage) na terenie Polski.
 5. Konkurs, organizowany za pośrednictwem Fanpage’a, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z Serwisem Facebook

 

§2 Przebieg Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się wraz z opublikowaniem Postu na Fanpage`u w dniu 12.05.2021. r. roku o godz. 08:00 i trwa do 24.05.2021 r. do godz. 23.59 czasu polskiego/strefa czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.
 2. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na Fanpage'u w dniu 25 maja 2021 r.

 

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywny profil w Serwisie Facebook.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Nowego Sącza i okolic. Uczestnikami konkursu mogą być osoby mieszkające na tym obszarze.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

§4 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs polega na opublikowaniu przez Uczestnika komentarza (zwanego dalej „Zgłoszeniem”) w formie tekstowej, pod Postem Konkursowym (zwanego dalej „Postem”), na fanpage'u Organizatora, udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Napisz w kilku zdaniach dlaczego Twoja Mama jest wyjątkowa?” Mile widziane jest dodanie wspólnego zdjęcia z Mamą.
 2. Każde zamieszczone Zgłoszenie, spełniające warunki niniejszego Regulaminu podlega ocenie Komisji Konkursowej i daje szansę na wygraną w konkursie.
 3. W czasie trwania konkursu Uczestnik może opublikować dowolną liczbę spełniających wymogi konkursu komentarzy, z jednego konta na Facebooku, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Dodatkową wartością będzie załączenie przez Uczestnika wspólnego zdjęcia ze swoją Mamą. Wówczas Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku osób trzecich nie będących Uczestnikami konkursu.
 5. Komisja Konkursowa może usunąć Zgłoszenia, które są obraźliwe, nie nawiązujące do tematu zadania konkursowego, naruszają prawa autorskie, „spam” czyli nadmiernej ilości zbędnych informacji (np. kopia komentarza już wcześniej wysłanego), jakiejkolwiek kampanii (społecznej, politycznej czy reklamowej), treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych – niezależnie od formy publikacji (tekstowa, graficzna, dźwiękowa), również w formie skrótów lub te, co do których istnieje podejrzenie, że zostały zamieszczone z profilu fikcyjnego.
 6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
 7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może zadecydować o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie i usunięciu opublikowanego przez niego zgłoszenia.

 

§5 Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 1. Nagrodą w konkursie są trzy vouchery na dowolne usługi prania u Organizatora:

1 miejsce - voucher o wartości 200 zł

2 miejsce - voucher o wartości 60 zł

3 miejsce - voucher o wartości 40 zł

 1. Ilość nagród: 3 vouchery w formie elektronicznej
 2. Vouchery są ważne do 31 sierpnia 2021 roku
 3. Vouchera nie trzeba od razu realizować w całości. Można go wykorzystać do 31 sierpnia 2021 roku.
 4. Voucher zostanie przesłany Laureatom Konkursu na wskazany przez nich adres email
 5. Spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń, Komisja Konkursowa nagrodzi 3 zgłoszenia, których odpowiedzi na Pytanie Konkursowe według niej uzna za najbardziej kreatywne, pomysłowe i trafnie ujmujące tematykę.
 6. W skład Komisji Konkursowej, dokonującej wyboru zwycięzców wchodzą trzy osoby z firmy Prasologia.
 7. O wygranej w Konkursie oraz o sposobie wydania nagrody, Organizator poinformuje Laureatów Konkursu za pośrednictwem prywatnej wiadomości w Serwisie Facebook, w dniu ogłoszenia wyników Konkursu. W wiadomości Organizator zwraca się do nagrodzonego Uczestnika, z prośbą o wskazanie danych osobowych, takich jak:
 1. W przypadku, gdy Laureaci w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora, nie odeślą informacji zwrotnej z danymi z punktu 8, traci prawo do otrzymania nagrody.
 2. Osoby nagrodzone w Konkursie są uprawnione, według swego uznania, do odmowy przyjęcia nagród.
 3. W przypadku, gdy Laureat nie odeśle informacji zwrotnej z danymi z punktu 8 lub odmówi odebrania nagrody nie zostaną wybrani dodatkowi Laureaci.
 4. Organizator zastrzega, że nagroda zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres email Laureata w okresie maksymalnie do 1 dnia roboczego od daty podania przez Uczestnika danych do wysyłki.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z niedoręczeniem nagrody, wynikającym z błędnego lub niepełnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych, uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi Konkursu nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej po stronie Uczestnika Konkursu. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

 

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości prywatnej skierowanej do administratorów Fanpage'u Prasologia w terminie do 2 dni po ogłoszeniu wyników.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od jej złożenia Organizatorowi.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Fanpage Uczestnika, z którego została przesłana reklamacja, w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Monika Wojtoń Perz Prasologia z siedzibą przy Ul. Twardowskiego 44, 30-312 Kraków.
 2. Uczestnik może skontaktować się z Prasologia:
 1. Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych z Prasologia i może to zrobić:
 1. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie umożliwienie Uczestnikowi udziału w konkursie (w tym to jest wyłonienia zwycięzców, wydania nagrody, rozliczenie wydania nagród, rozpatrzenie reklamacji i ewentualnych roszczeń).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w konkursie jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 3. Dane osobowe Uczestnika konkursu podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w konkursu. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie w celu uczestnictwa w konkursu. W przypadku wycofania tej zgody Uczestnik nie bierze udziału w konkursu, a jego dane zostaną usunięte.
 4. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Prasologia jego danych:
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania konkursu, a także po jej zakończeniu do czasu przekazania nagrody oraz dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym, a także na czas rozpatrzenia reklamacji i roszczeń.
 2. Organizator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest w oddziale Organizatora (Galeria 3 Korony, ul. Lwowska 80, poziom - 2) oraz na stronie internetowej www.prasologia.pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię środków komunikacyjnych w szczególności za funkcjonowanie portalu społecznościowego Facebook oraz za funkcjonowanie sieci internetowej lub lokalnej, za pośrednictwem, których Uczestnicy biorą udział w Konkursie.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagród.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Niezastosowanie się Uczestnika Konkursu do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Konkursu.